دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سپیده   ترابی

پست الکترونیکی : s.torabi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : Agronomy and Plant Breeding
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : University of Tehran

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : Plant Breeding.Thesis Title: Inheritance of different traits & application of RAPD markers in hybrid of barley
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : University of Tehran

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : Plant Breeding (Molecular Genetics and Genetic Engineering .Thesis Title: Discovery of Genes for Tolerance of Phosphorus-Deficient Soils to Enhance and Sustain Productivity)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : University of Tehran

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : Biotechnology and Plant Breeding

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/08/01

سپیده ترابی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^